Na kvalitetan način rješavaće stambene potrebe ugroženih

 Na kvalitetan način rješavaće stambene potrebe ugroženih

Odbornici mojkovačkog parlamenta, u ponedeljak će raspravljati o Predlogu Odluke lokalnog programa socijalnog stanovanja za 2020-2021 godinu. Implementacija takve odluke, navodi se u obrazloženju treba da omogući Opštini Mojkovac da na kvalitetniji i efikasniji način rješava stambene potrebe ugroženih grupa, odnosno domaćinstava koja na tržištu ne mogu da riješe stambeno pitanje.

„Lokalnim programom socijalnog stanovanja rješavaju se: problem socijalnog stanovanja, upis stambenih objekata u katastar i preispitivanje stanarskih prava. Ciljevi koji se postižu donošenjem Programa socijalnog stanovanja su: postizanje socijalne kohezije i društvene solidarnosti, pomoć države i jedinica lokalne samouprave u obezbjeđivanju stambenog prostora za lica koja nemaju stan i koja ne mogu da obezbijede stambeni objekat, poboljšanje kvaliteta života građana, posebno pripadnika ranjivih društvenih grupa, koje na tržišu ne mogu da riješe stambenu potrebu, smanjenje siromaštva i isključenosti“, navodi se u obrazloženju navodeći koja lica imaju prioritete.

„Lica koja imaju prioritet pri ostvarivanju prava na socijalno stanovanje su: samohrani roditelji, odnosno staratelji, lica sa invaliditetom, lica preko 67 godina života, mladi koji su kao djeca bili bez roditeljskog staranja, porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju, pripadnici Roma i Egipćana (RE populacija), raseljena lica, interno raseljena lica s Kosova koja borave u Crnoj Gori, stranac sa stalnim nastanjenjem ili privremenim boravkom koji je imao priznat status raseljenog lica ili interno raseljenog lica i žrtve nasilja u porodici“, piše o predlogu odluke i napominje se da Opšti kriterijumi za utvrđivanje reda prvenstva za rešavanje stambenih potreba propisani su Odlukom o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje.

Inače, shodno odluci opština Mojkovac planira i nove projekte, odnosno izgradnju novih stambenih jedinica

„U ulici Đura Đukića, bila je planirana izgradnja jednog stambenog objekta, sa tri lamele, sa 44 stambene jedinice, za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe. Izgradnja ovog objekta je predviđena planskom dokumentacijom i za njega je bio urađen projekat. U međuvremenu je sa sindikatom MUP-a dogovoreno da opština ustupi MUP-u urbanističku parcelu UP 323c za izgradnju jedne lamele za njihove potrebe, i da iste oslobodi naknade za komunano opremanje. Sindikat MUP-a je već započeo izradu idejnog rješenja u skladu sa novim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Tačan broj stanova u predmetnoj zgradi znaće se nakon izrade tehničke dokumentacije. Očekuje se učešće sindikata zdravstva i prosvjete u realizaciji ovog projekta“, navode iz opštine Mojkovac.

Takođe, u toku su grubi građevinski radovi na izgradnja objekta „Lamela III“, od 14 stambenih jedinica u ulici Nemanjića, koji se gradi pored postojećeih stambenoih objekata „Lamele I“ i „Lamela II“. Dio sredstava za izgradnju objekta obezbijeđen je iz Budžeta opštine Mojkovac, a dio će se obezbijediti prodajom stanova u stambenoj zgradi u ulici Svetozara Drobnjaka i uz pomoć Vlade Crne Gore.

„U dogovoru sa fondom PIO i vlasnicima stanova u stambenoj zgradi pored zgrade opštine, urađeno je idejno rješenje za rekonstrukciju zgrade, Na predmetnoj lokaciji je planirano da se izgradi stambena zgrada sa poslovnim prostorima u prizemlju i sa 17 stambenih jedinica. Od 17 stambenih jedinica 8 je namijenjeno postojećim vlasnicima, a prostalih devet je namijenjeno za rješavanje stambenih potreba penzionera. Planirano je da se u ovoj godini uradi projektna dokumentacija“, navodi se u nactru pomenute odluke o socijalnom stanovanju.

U prethodnom periodu, zajedno sa Vladom Crne Gore, za lica u stanju socijalne potrebe, Opština Mojkovac je obezbijedila sredstva za izgradnju više stambenih objekata.

Postojeća stambena situacija

„Stambeni objekat u Tutićima, se sastoji od 22 stambene jedinice. Objekat u ulici Đura Đukića, Izgradjen je za potrebe stanara iz naselja Ambarine koji su iseljeni zbog poplava 1992. godine. Ovaj objekat ima dva ulaza sa ukupno 50 (24+26) stambenih jedinica. Korisnici ovih stambenih jedinica su otkupili stanove i postali njihovi vlasnici. U Ulici Nemanjića postoje dva objekta, jedan objekat sa devet stambenih jedinica i objekat sa sedam stambenih jedinica su bili useljeni, dok je drugi od devet stambenih jedinica bio u fazi završnih radova i isti je bespravno useljen. Opština Mojkovac je za jedan objekat od devet stambenih jedinica izdala Rješenje o davanju stanova na korišćenje, licima koja se nalaze u stanju socijalne potrebe. Objekat od sedam stambenih jedinica je izgorio u požaru 10. 02. 2015. godine. Iz tog razloga je za porodice koje su bile smještene u tom objektu, izgrađen novi stambeni objekat „Lamela I“, sa istim brojem stanova. Pored stambenog objekta „Lamele I“ izgrađen je stambeni objekat „Lamela II“, od 13 stambenih jedinica. Stanovi u „Lamela II“ su u skladu sa Odlukom o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje, dodijeljeni na korišćenje licima u stanju socijalne potrebe. Dio sredstva za izgradnju ovog objekta obezbijeđen je donacijom i uz pomoć Vlade Crne Gore“, navodi se u narativnom dijelu Odluke o socijalnom stanovanju dodajući da su tu i objekti u naselju Ambarine, dva stambena objekta, sa po jednom stambenom jedinicom u vlasništvu Opštine Mojkovac, međutim oni su useljeni bez valjanog pravnog osnova korišćenja, zbog čega je u budućem periodu, objašnjava se u odluci, neophodno izvršiti reviziju stanarskih prava.

Pročitajte još