Odlukom definisani objekti od opšteg interesa kao i njihovo građenje i postavljanje

 Odlukom definisani objekti od opšteg interesa kao i njihovo građenje i postavljanje

Lokalni objekti od opšteg interesa, kao i njihovo građenje i postavljane na teritoriji opštine Mojkovac definisani su novom Odlukom o kojoj će sjutra raspravljati Mojkovački parlament.

Naime, kako je definisano odlukom lokalni objekti od opšteg interesa su podeljeni u dvije grupe i to tip 1 i tip 2.

„Objekti od opšteg interesa tipa 1 su vodovodna, telekomunikaciona i kanalizaciona infrastruktura, toplovodi; opštinski putevi (lokalni i nekategorisani) i prateći objekti; ulice u naseljima i trgovi; parking prostori, pijace; gradska groblja; podzemni i nadzemni prolazi; javne garaže; objekte distributivne mreže naponskog nivoa do 35 kV trafostanice i vodovi od 110 kV ili manje, rasklopna postrojenja, javna rasvjeta; solarne elektrane od 5 MW i manje, sportski objekti i skijaške staze sa pratećom infrastrukturom za pripremu i uređenje istih; javne i zelene površine i gradski parkovi, ski-liftovi, žičare koje se grade na teritoriji opštine Mojkovac“, navodi se u Odluci dodajući da se objekti tipa 1 mogu graditi odnosno postavljati u obuhvatu Prostorno-urbanističkog plana opštine Mojkovac.

Lokalni objekti od opšteg interesa tipa 2, objašnjeno je u Odluci, su objekti privrednog razvoja kao što su privredni objekti, objekti proizvodnog zanatstva, skladišta, stovarišta, robno-distributivni centri, servisne zone, slobodne zone, komunalno-servisne objekti, pumpne stanice; i objekti ruralnog razvoja i to poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, voćarstva i ribarstva.

„Objekti tipa 2 mogu se graditi odnosno postavljati na područjima izvan planskih dokumenata detaljne razrade, na zemljištu koje: nije obradivo poljoprivredno zemljište, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište, nije šuma, u smislu zakona kojim se uređuju pitanja od značaja za šume; nije zaštićeno područje prve zone zaštite, u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje vodama; ispunjava uslove propisa o zaštiti prirode; ispunjava uslove propisa o procjeni uticaja na životnu sredinu“, piše u Odluci dodajući da pod objektima privrednog razvoja, smatraju se objekti projektovane investicione vrijednosti od najmanje 500.000,00 eura.

Nadalje se objašnjava da lokalni objekti od opšteg interesa mogu se graditi na osnovu odobrenja za građenje i revidovanog glavnog projekta.

„Odobrenje za građenje izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove izgradnje objekata i odobrenje za građenje izdaje se rješenjem“, ističe se u odluci.

U obrazloženju odluke navodi se da je Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano da će se propisi jedinice lokalne samouprave, kojima se uređuju lokalni objekti od opšteg interesa primjenjivati do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore u dijelu koji se odnosi na: vodovodnu, telekomunikacionu i kanalizacionu infrastrukturu, toplovode; opštinske puteve (lokalne i nekategorisane) i prateće objekte; ulice u naseljima i trgove; parking prostore, pijace; gradska groblja; podzemne i nadzemne prolaze; javne garaže; objekte distributivne mreže naponskog nivoa do 35 kV trafostanice i vodove od 110 kV ili manje, rasklopna postrojenja, javnu rasvjetu; solarne elektrane od 5 MW i manje, sportske objekte i skijaške staze sa pratećom infrastrukturom za pripremu i uređenje istih; javne i zelene površine i gradske parkove, ski-liftove, žičare koje se grade na teritoriji jedne lokalne samouprave; objekte privrednog razvoja (privredne objekte, objekte proizvodnog zanatstva, skladišta, stovarišta, robno-distributivne centre, servisne zone, slobodne zone, komunalno-servisne objekte, pumpne stanice) i objekte ruralnog razvoja (poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, voćarstva i ribarstva), te je obaveza opštine da svoje propise usklade sa odredbama pomenutog zakona“, piše u obrazloženju.

Nadalje, objašnjeno je kako se dobija odobrenje za građenje.

„Odobrenje se izdaje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno u roku od 60 dana za objekte za koje je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu. Odobrenje za građenje sadrži, naročito: osnovne podatke o podnosiocu zahtjeva; podatke o lokaciji i odluci o lokaciji. Nadležni organ bez odlaganja dostavlja primjerak odobrenja za građenje ministarstvu nadležnom za poslove građevinarstva“, piše u odluci te se takođe definiše potrebna dokumentacija koja je potrebna za dobijanje odobrenja.

Odobrenje za građenje izdaje se na osnovu sljedeće dokumentacije:

  1. odluke o lokaciji;
  2. saglasnosti glavnog gradskog arhitekte, ako je primjenjivo;
  3. dokaza o pravu svojine, odnosno konačno rešenje o eksproprijaciji, sporazum ili saglasnost vlasnika zemljišta (ugovor o ustanovljavanju prava službenosti);
  4. glavnog projekta sa izvještajem o izvršenoj reviziji izrađenih u 6 (šest) primjerka, od kojih su 3 (tri) u zaštićenoj digitalnoj formi;
  5. dokaza o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, koji se obezbjeđuje u skladu sa Zakonom;
  6. drugih dokaza odnosno saglasnosti shodno posebnim propisima.

Pročitajte još