Planirani Budžet Mojkovca za iduću godinu 3,5 miliona eura

 Planirani Budžet Mojkovca za iduću godinu 3,5 miliona eura

Foto: Portal Mojkovac

Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac stavio je Nacrt Budžeta za 2021. godinu na javnu raspravu, koja traje do 14.12.2021. dok će se Centralna javna rasprava održati 11.12.2020. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama Opštine Mojkovac u Multimedijalnoj sali i njom će biti obuhvaćena svi zainteresovani subjekti.

Shodno nacrtu budžeta, iduće godine izvorni prihodi opštine će iznositi 3.022.500€, izdaci su planirani na 3.350.500€, Suficit/deficit je 328.000€ kao i ostala finansiranja u iznosu od 500.000€.

Prihodi su raspoređeni na budžetske rezerve u iznosu od 3.4 miliona eura, stalnu budžetsku rezervu u iznosu od 25.000€ i tekuću rezervu u iznosu od 40.000€.

Primici budžeta za narednu godinu su uvećana u odnosu na tekuću godinu i iznose, umjesto 3.499.426,07€ za 2021. godinu 3.522.500,00€ .

Tekući prihodi u iznosu od 1.6 miliona eura biće ostvareni po osnovu poreza i to u iznosu od 1.176.000€, po osnovu taksi 14.000€, po osnovu naknada 386.500€, a ostali prihodi po osnovu novčanih kazni i ostalih prihoda planirani su na 73.000€.

Primici od prodaje imovine doneće u opštinsku kasu 200.000€, iznos od 153.000€ biće prenesen iz tekuće u iduću godinu, a po osnovu donacija i transfera opština će prihodovati 1.520.000,00€.

Kada su u pitanju izdaci na bruto zarade i doprinose poslodavca iz budžeta će biti izdvojeno 879.780€, ostala lična primanja su planirana na 77.540€, rashodi za materijal će koštati 157.500€ dok za usluge će se izdvojiti 58.430€.

Za tekuće održavanje opština će izdvojiti 29.500€, subvencije će iznositi 160.000€.

Ostali izdaci, uključujući rashode za ugovore o djelu, osiguranje imovine, komunalne naknade kao i takse, iznosiće 305.200€.

Za prava iz oblasti socijalne zaštite opredeljeno je 43.800€.

Rashodi po osnovu transfera za kulturu i sport, rad NVO sektora, naknade političkim partijama, stipendije kao transferi institucijama planirani su na iznos od 449.750€.

Transferi javnim preduzećima iduće godine biće skoro duplirani u odnosu na tekuću, pa će umjesto 55.000€ javna preduzeća 2021. godine dobiti 125.000€.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 867.000€, za otplatu duga izdvojiće se 172.000€ a za plaćanje obaveza iz prethodnog perioda 132.000€.

Predviđena davanja koja u odnosu na susjedne opštine su za svaku pohvalu

Shodno nacrtu Budžeta 2021. godine Opština Mojkovac će izdvojiti određena sredstva za:

  • naknada za opremanje novoroćene djece – 20.000€
  • nabavka udžbenika za učenike od I-IV rezreda osnovne škole – 11.200€
  • rad sportskih klubova – 50.000€
  • podrška radu Crvenog Krsta Mojkovac – 10.000€
  • za Dnevni centar – 87.000€

Građani da daju svoje sugestije na Nacrt Budžete

Svi zainteresovani subjekti svoje sugestije, primjedbe i predloge pismenim putem mogu dostaviti Sekretarijatu za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac preko pisarnice Opštine Mojkovac ili putem e- maila: sek.finansijemo@t-com.me sa naznakom: „Sugestije na Nacrt Budžeta opštine Mojkovac za 2021 godinu“ najkasnije do 14.12.2020.godine.

Pročitajte još