Radulović: Provjerićemo kako su trošena sredstva za borbu protiv kovida

 Radulović: Provjerićemo kako su trošena sredstva za borbu protiv kovida

Foto: PR Centar

Državna revizorska institucija (DRI) planira da uradi reviziju uspjeha domaćih i međunarodnih donacija u vezi sa Kovidom-19, koja iznose preko osam miliona eura, najavio je za Dan član Senata vrhovne revizije Branislav Radulović i dodao da će to u raditi po uzoru na Evropski revizorski sud i većinu nacionalnih vrhovnih revizija. Donacije za borbu protiv virusa korona počele su da se uplaćuju u martu, kada je u Crnoj Gori proglašena epidemija. Novac se isplaćivao na račun Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT), na čijem čelu je do skoro bio Milutin Simović. NKT više ne postoji.

• Da li će nova organizacija Vlade stvarati probleme u radu DRI?

Radulović: Djelimično da u praćenju realizacije preporuka za ona ministarstva koja su bila subjekt revizije, a sada ne postoje u ranijem organizacionom obliku. Stoga smo pojedinim novim ministarstvima već uputili odgovarajuće instrukcije ili urgencije kako da se za ranije završene revizije sprovedu izdate preporuke DRI.

• EK u izvještaju apostrofira značaj revizija uspjeha. Da li ćete u narednoj godini povećati broj ovih revizija i u kojim oblastima?

Radulović: Broj revizija uspjeha će u 2021. godini biti povećan i Senat DRI je, s obzirom na to da se radi o vrlo zahtjevnom tipu revizija, koje traže mnogo više vremena i revizorskog angažovanja, decembra 2019. godine usvojio petogodišnji plan za sprovođenje ove vrste revizija. U centar interesovanja stavljeni su održivi razvoj i efikasnost realizacije na nacionalnom nivou 17 milenijumskih ciljeva utvrđenih od strane Generalne skupštine UN, koji su posebno apostrofirani i na Kongresu vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) prošle godine u Moskvi.

Već je završena revizija u vezi sa zaštitom šuma, a u toku su revizije u vezi sa provjerom kvaliteta vazduha i sistema zaštite od iznenadnih zagađenja u Jadranskom moru.

Vršimo reviziju i drugih važnih oblasti, kao što su efikanost rada CRPS-a ili kapitalnih investicija u putnoj infrastrukturi. Predstudijska istraživanja završena su za revizije Odbora za reviziju kod privrednih društava u većinskom vlasništvu države, korišćenja subvencija u poljoprivredi, efikasnosti postupanja u oblasti zaštite konkurencije itd.

• Da li očekujete održavanje saslušanja u Skupštini povodom izvještaja DRI, kao na primjer Uprave policije?

Radulović: Najavljeno jačanje kontrolne funkcije Skupštine unaprijediće institucionalnu saradnju DRI i parlamenta, s tim da odluku o održavanju saslušanja isključivo donose nadležni odbori. U ovoj godini, pored izvještaja o reviziji završnog računa, Skupštini smo dostavili osam izvještaja koji su iz nadležnosti primarno Odbora za ekonomiju, ali pojedine revizije su u nadležnosti Odobra za zdravstvo i socijalno staranje, odnosno Odbora za prosvjetu, nauku i kulturu.

Kada je u pitanju izvještaj o Upravi policije on je, shodno Zakonu o parlamentarnom nadzoru, nadležnost Odbora za bezbjednost i odbranu i očekujemo da se njegovo razmatranje obavi u okviru rasprave o završnim računima službi bezbjednosti, tim prije što se radi o izvršenoj kontroli subjekta koji je raspolagao sa preko 70 miliona eura.

• Šta biste postavili kao prioritet ra da DRI u narednoj godini?

Radulović: DRI godinama unazad dobija vrlo visoke ocjene od strane EK i domaćih i stranih partnera i to nas obavezuje da i dalje unapređujemo kvalitet rada i povećavamo broj i obim revizija.

Ukoliko prilike vezane za Kovid-19 dozvole, planiramo da okončamo započete paralelne revizije uspjeha sa kolegama iz Italije, Slovenije, Hrvatske i Albanije, kao i da realizujemo aktivnosti na unapređenju metodologije vršenja revizija. Takođe, unapređenje saradnje sa parlamentom u cilju praćenja realizacije izdatih preporuka jedan je od prioriteta budućeg rada Vrhovne državne ravizije.

• U okviru plana za 2021, da li je DRI razmatrala predloge nevladinog sektora?

Radulović: Godišnji plan revizija za 2021, godinu će biti usvojen do 31. decembra i u okviru svakog od sektora su već pripremljeni i dostavljeni predlozi za Senat DRI. Procesom predlaganja već su obuhvaćeni Univerzitet, DIK i CNP koji su bili predmet interesovanja ili inicijativa NVO i drugih organizacija civilnog društva.

Takođe, za tekuću godinu je već uvrštena incijativa rodigelja djece iz vrtića „Đina Vrbica” da se provjeri realizacija ranijih preporuka DRI koje se odnose na raspolaganje sredstvima za ishranu koja se obezbjeđuju uplatama roditelja.

Pored zvještajao reviziji završnog računa, Skupštini Crne Gore je dostavljeno osam izvještaja koji su iz nadležnosti primarno Odbora za ekonomiju

Portal Mojkovac

Pročitajte još