Vlada usvojila Izvještaj o realizaciji programa rada za prva tri kvartala, ostvareno 75,9 odsto

 Vlada usvojila Izvještaj o realizaciji programa rada za prva tri kvartala, ostvareno 75,9 odsto

Foto: FOS Media

Izvor: FOS Medija

Vlada Crne Gore je u četvrtak, 22. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, usvojila Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za I, II i III kvartal 2020. godine s Izvještajem o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore za I, II i III kvartal 2020. godine.

Programom rada Vlade Crne Gore za I, II i III kvartal 2020. godine planirana je ukupno 191 tema, od čega 62 teme iz nadležnosti Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i 129 tema iz nadležnosti Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem.

Od ukupnog broja planiranih tema, realizovano je 53 iz nadležnosti Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i to: 51 iz tematskog dijela i 2 teme iz normativnog dijela, kao i 92 teme iz nadležnosti Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem, i to: 56 iz tematskog dijela, 13 tema iz normativnog dijela Programa, kao i 23 prioritetna razvojna projekta, pa ukupna realizacija Programa rada Vlade Crne Gore za I, II i III kvartal 2020. godine iznosi 75,9 odsto.

Pored tema predviđenih Programom rada Vlade Crne Gore za 2020. godinu, Vlada je u I, II i III kvartalu 2020. godine, razmotrila ukupno 1.130 tema i to: 19 predloga zakona, 1 nacrt zakona, 37 uredbi, 227 odluka, 351 informaciju, 89 izvještaja, 2 ugovora/sporazuma, 24 platforme, dala mišljenje ili saglasnost na 16 predloga zakona, 13 inicijativa, 7 amandmana i razmotrila 344 drugih tema iz nadležnosti Vlade.

Usvojen je Dvadeset sedmi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul – septembar 2020. Izvještaj obuhvata važne događaje iz procesa pristupanja naše zemlje koji se odnose na politički dijalog Crne Gore s Evropskom unijom, pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, informisanje javnosti o procesu pristupanja Uniji, aktivnosti Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, usklađivanje zakonodavstava Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i Instrument za pretpristupnu podršku – IPA.

Vlada je usvojila Informaciju o dopuni Informacije o produženju Programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog koronavirusa COVID19.

U Informaciji je navedeno da je Ministarstvo zdravlja donijelo 18. oktobra Naredbu za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa u kojoj se jednom od roditelja/staratelja/hranitelja/ usvojitelja ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina života i djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama – smetnjama u razvoju, obezbjeđuje pravo na plaćeno odsustvo sa rada tokom prekida obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovnovaspitnim ustanovama i primjene online sistema učenja te da je u komunikaciji sa privrednicima i u interresornoj komunikaciji u Vladi Crne Gore analizirano nekoliko pristiglih zahtjeva za uključivanje pojedinih djelatnosti u subvencionisanje u periodu produženja trajanja Programa. Ministarstvo ekonomije je predložilo da se informacija dopuni tako što po osnovu Naredbe Ministarstva zdravlja preduzetnik i privredno društvo čiji zaposleni koristi pravo na plaćeno odsustvo sa rada po osnovu čuvanja djeteta mlađeg od 11 godina, može, po zahtjevu, dobiti subvenciju dijela zarade za te zaposlene te da privredna društva i preduzetnici u privatnom vlasništvu koji pružaju usluge u djelatnostima sa šiframa 85.10 (Predškolsko obrazovanje) i 88.91 (Djelatnost dnevne brige o djeci) imaju pravo na subvenciju oktobarskih zarada srazmjerno ostvarenoj zaradi, a najviše do 70 odsto iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu i 70 odsto neto minimalne zarade. Privrednim subjektima koji obavljaju navedene djelatnosti u opštinama u kojima je došlo prekida obrazovno-vaspitnog rada u obrazovno-vaspitnim ustanovama, oktobarske zarade se subvencionišu srazmjerno ostvarenoj zaradi, a najviše do sto odsto iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu i sto odsto neto minimalne zarade.

Usvojena je Informacija o zastupanju između Vlade Crne Gore i Crown agencije Japan limited po pitanju implementacije donacije Japana za pomoć ekonomskom i socijalnom razvojnom programu s predlogom ugovora. Riječ je o donaciji Japana zdravstvenom sistemu Crne Gore u iznosu od stotinu miliona jena (≈800.000 eura) u cilju unapređenja ekonomskog i socijalnog razvoja Crne Gore .

Vlada je donijela Program razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2021-2023. – treći strateški dokument u ovoj oblasti nakon Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020. i IKT Strategije u oblasti pravosuđa, za period 2011-2014. godina.

Program je primarno posvećen razvoju i unapređenju pravosudnog informacionog sistema, kao jedinstvenog sistema sudova, državnih tužilaštava, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i Ministarstva pravde. Razvoj i uvođenje informacionih sistema kojima se unapređuje razmjena podataka i analitičko-statistički kapaciteti pravosuđa, predstavljaju temelje cjelokupne reforme pravosudnog sistema. Značajno mjesto u okviru realizacije tih aktivnosti predstavlja izgradnja savremenog i potrebama pravosuđa upodobljenog informacionog sistema, koji mora odgovoriti svim prepoznatim potrebama, ali koji posjeduje i instrumente koji će omogućavati njegov dalji razvoj, u smislu nadogradnje postojećeg okvira i biti u skladu sa budućim potrebama korisnika.

Donijeta je Odluka o dodjeli budžetskih sredstava za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije kojom se sredstva utvrđena Zakonom u budžetu Crne Gore za 2020.  u iznosu od tri miliona eura određena za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije dodjeljuju privrednom društvu „Crnogorski operator tržišta električne energije” doo.

Vlada je donijela Uredbu o načinu izdavanja, prenošenja, iskorišćenja i povlačenja garancije porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije. Donošenje Uredbe je obaveza čije je donošenje propisana Zakonom o energetici kojim se uređuje bliži uslovi i način izdavanja, prenošenja, iskorišćenja i povlačenja garancije porijekla, sadržaj i način dostavljanja podataka o isporučenoj količini električne energije, bliži sadržaj garancije porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije ili iz visokoefikasne kogeneracije, kao i podaci i dokumentacija koji se podnose uz zahtjev.

Usvojena je Informacija o Predlogu sporazuma o izmjenama i dopunama Finansijskog sporazuma 2014-2020, zaključenog 6. decembra 2017. godine, u okviru IPARD II podrške za poljoprivredu i ruralni razvoj Instrumenta pretpristupne podrške IPA II. Vlada je prihvatila Sporazum i ovlastila glavnog pregovarača i nacionalnog koordinatora za Ipu se Aleksandra Drljevića da potpiše Sporazum.

Izmjenama i dopunama se bliže propisuju finansijske obaveze Unije u sprovođenju programa Ipard II, finansijske obaveze Unije za program IPARD II za Crnu Goru za godine 2014–2020 i validnost tih obaveza i odredbe za povjeravanje zadataka izvršenja budžeta Crnoj Gori za akreditovane mjere programa IPARD II i definišu odredbe za povjeravanje zadataka izvršenja budžeta.

Vlada je donijela Plan za implementaciju preporuka trećeg ciklusa Opšteg periodičnog pregleda i zadužila sve nosioce aktivnosti da odrede koordinatore za izradu srednjoročnih i periodičnih izvještaja po tematskim oblastima naznačenim u Planu – dokument kojim se Vlada Crne Gore obavezuje da će u narednom periodu sprovesti mjere i aktivnosti u cilju unapređenja cjelokupnog nacionalnog sistema za zaštitu ljudskih prava.

Preporuke su grupisane u 17 tematskih oblasti i to: 1. Ratifikacija međunarodnih instrumenata; 2. Nacionalni okvir za ljudska prava i nacionalni dijalog; Obuke o ljudskim pravima; 4. Jednakost i nediskriminacija; 5. Tortura; 6. Reforma pravosuđa i borba protiv korupcije; 7. Građanska i politička prava; 7.1. Sloboda izražavanja i sloboda medija; 8. Borba protiv trgovine ljudima; 9. Borba protiv nasilja u porodici, nasilja nad ženama i djecom; 10. Ekonomska, socijalna i kulturna prava, socijalna inkluzija ; 11. Žene; 12. Djeca; 13. Manjine i Romi; 14. Osobe sa invaliditetom; 15. Izbjeglice, raseljena i interno raseljena lica; 16. Smanjenje apatridije; 17. LGBTI.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o izradi Plana generalne regulacije Crne Gore kojom je u Središnji region uvrštena i Opština Tuzi.

Vlada je donijela Odluku o donošenju Lokalne studije lokacije „Štitarička rijeka“, Opština Mojkovac, sa izvještajem sa Javne rasprave i Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Rt Đeran – Port Milena“, opština Ulcinj. Izmjene i dopune DSL se donose za period do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore.

Donijeta je i Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Rožaje radi ostvarivanja javnog interesa – privođenja namjeni. Opština Rožaje je u zahtjevu navela da je riječ o razvojnom lokalitetu za proširivanje urbanog jezgra grada sa različitim rekreativnom sadržajima za kojima postoji velika potreba te da već postoje investitori zainteresovani za gradnju poslovno-stambenih objekata na tom lokalitetu.

Vlada je izdala Urbanističko-tehničke uslove: za izradu tehničke dokumentacije za: izgradnju stambenog objekta za regulisanje stambenih potreba penzionera po zahtjevu Udruženja penzionera Podgoricana zemljištu koje je za potrebu rješavanje stambenih pitanja penzionera dodijelio Glavni grad Podgorica; na katastarskim parcelama br. 1275/2, 1275/4, 1276/1, 1276/2, 1277/1, 1277/2, 1278/1, 1278/2, 1278/3, 1279, 1280/2, 1280/3, 1280/4 i 1280/5, Donji Štoj, Opština Ulcinj, po zahtjevu Normal Company koja je iskazala interesovanje za započinjanje izgradnje turističkog kompleksa odnosno rizorta koji bi, između ostalih sadržaja, podrazumijevao izgradnju hotela sa najmanje 150 ležajeva u prvoj fazi; za građenje hotela, turističkog naselja odnosno turističkog rizorta na lokaciji koju čine katastarske parcele 624/18, 629, 638/2 i 631, KO Đenovići, po zahtjevu doo „Carine“za izgradnju objekata u okviru turističkog rizorta kao dijela projekta Lustica Bay u Tivtu, po zahtjevu ad „Luštica Development“; i za izgradnju hotela odnosno turističkog rizorta na katastarskoj parceli broj 348/1, KO Mojkovac u Mojkovcu, po zahtjevu doo „Mulroney trading limited Kipar“.

Vlada je utvrdila Nacrt detaljnog urbanističkog plana „Drač – putnički terminal“ u Glavnom gradu Podgorici s Programom održavanja Javne rasprave, u trajanju od 15 radnih dana i zadužila Ministarstvo održivog razvoja i turizma da organizuje javnu raspravu i da pripremi i dostavi Vladi Predlog Detaljnog urbanističkog plana „Drač – putnički terminal“ u Glavnom gradu Podgorica, s Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi.

Osnovni cilj izrade detaljnog urbanističkog plana je stvaranje preduslova za poboljšanje stanja u prostoru, kako javne namjene tako i ostalih, uspostavljanje kvalitetnog rješenja za mirujući saobraćaj, a naročito valorizaciju značajnih površina u svojini Glavnog grada u zahvatu, kao i tamnice „Jusovača“ za čiju valorizaciju je interesovanje pokazalo i Ministarstvo kulture.

Vlada je usvojila Informaciju o Prvom Izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Racio-Mont“ d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela „Bjelasica 1450“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja. U Izvještaju je konstatovano da je u projekat do sada uloženo 5.568.402.25 eura.

Usvojen je Izvještaj Tenderske komisije o sprovedenoj tenderskoj proceduri za davanje u dugoročni zakup na period od 30 godina nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Tivat, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje hotela sa pet zvjezdica sa pratećim sadržajima. U Izvještaju je navedeno da se tender poništava.

Vlada je dala saglasnost na predloge odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Glavnog grada Podgorica i opština Bar i Mojkovac.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu u kojem je navedeno da je od 47 mjera u cjelosti je realizovano 11 mjera, da je u fazi realizacije 16 mjera, da se 15 mjera realizuje u kontinuitetu, te da pet mjera nije realizovano.

Usvojene su: Informacija o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Čukače”, Prijestonica CetinjeInformacija o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena lokaliteta „Jovanovići“, Opština Danilovgrad i Informacija o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Varišta-Velja glava“, Opština Herceg Novi sa odgovarajućim koncesionim aktima.

Usvojena je Informacija o realizaciji ugovora o koncesiji zaključenih sa koncesionarom „Hidroenergija Montenegro“ doo i data saglasnost na uspostavljanje zaloge na udjelima koje imaju vlasnici.

Vlada usvojila Informaciju o nastavku projekta „Kreativna Crna Gora – ekonomska valorizacija i kreativne industrije“ i prihvatila aneks Sporazuma o finansiranju između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Ministarstva kulture Crne Gore.

U Informaciji je navedeno da je do sada Ministarstvo kulture izdvojilo 500.000 eura, a Program Ujedinjenih nacija za razvoj 140.000 eura, ali kako su ove godine pandemijia koronavirusa usporila realizaciju određenih aktivnosti i učinila neophodnom realizaciju vanrednih projekata u cilju smanjenja posljedica pandemije, ukazala se potreba za produženjem projekta i obezbjeđivanjem dodatnih sredstava. Projekat se, na predlog Ministarstva kulture, produžava na još jednu godinu.

U okviru kadrovskih pitanja za vršioca dužnosti direktorice Kliničkog centra Crne Gore određena je dr Danijela Đurović – Raonić, do imenovanja direktora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci. Dosadašnji direktor Dr Jevto Eraković razriješen je dužnosti na lični zahtjev.

Za izvršnog direktora „Monte put“ d.o.o. Podgorica, imenovan je Jonuz Mujević, dosadašnji izvršni direktor ovog društva.

Za člana Odbora direktora „Monte put“ d.o.o. Podgorica imenovan je Nikola Divanović umjesto Aleksandra Žurića koji je razriješen. Za direktora Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare, „Monte put“ d.o.o. Podgorica imenovan je Goran Vujović, dosadašnji direktor ove poslovne jedinice.

Za predsjednika Savjeta Javne ustanove Filmski centar Crne Gore imenovan je producent Zoran Živković.

Za generalnu direktoricu Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture, postavljena je Dragica Milić, a za generalnu direktoricu Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture Dobrila Vlahović, dosadašnje v.d. generalnih direktorica ovih direktorata.

Za direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, imenovan je Drago Spaić, dosadašnji v.d. direktora ovog zavoda.

Za generalnog direktora Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, postavljen je Ismet Latić, dosadašnji v.d. generalnog direktora ovog direktorata.

Vlada je dala saglasnost da se za glavnu tržišnu inspektorku u Upravi za inspekcijske poslove – Sektoru za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke – Odsjeku za tržišnu inspekciju, postavi Marina Radulović.

Imenovana je Komisija za implementaciju i monitoring Programske linije za podsticaj proizvodnih procesa za 2020. godinu u sastavu: Ljiljana Belada, Ministarstvo ekonomije, predsjednica; Ivana Zečević, Ministarstvo ekonomije, članica, Marko Lubarda, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, član i Marko Backović, Ministarstvo ekonomije, sekretar.

Na lični zahtjev razriješeni su dužnosti savjetnik potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj Amer Nokić i državni sekretari: u Ministarstvu odbrane Slobodan Filipović, Ministarstvu održivog razvoja i turizma Dragana Čenić, Ministarstvu javne uprave Goran Jovetić Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Đuro Žugić i Ministarstvu ekonomije Nikola Vujović i Milan Srzentić.

Donijeta su rješenja o prestanku mandata na lični zahtjev: Prof. dr Vesni Miranović, generalnoj direktorici Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i razvoj ljudskih resursa u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja; dr Miru Kneževiću, generalnom direktoru Direktorata za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja; Draganu Darmanoviću (sa 2. novembrom), generalnom direktoru Direktorata državnog trezora u Ministarstvu finansija; Marku Raduloviću, generalnom direktoru Direktorata za energetiku i energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije; Ratki Strugar, generalnoj direktorici Direktorata za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio – spektar u Ministarstvu ekonomije i Dr Safetu Koraću, generalnom direktoru Direktorata za strateško-razvojne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Portal Mojkovac

Pročitajte još